KVK AYDINLATMA METNİ

kvk
 1. AMAÇ

Bu politikanın amacı; OSMANGAZİ BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ’nin (OSPERAŞ olarak anılacaktır.) kişisel verileri 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için izlenecek yöntem ve ilkeleri düzenlemektir.

 1. KAPSAM

Bu politika, OSPERAŞ tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır.

Bu politika; çalışanlarımızın, müşterilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, yetkililerinin ve üçüncü kişilerin işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

 1. POLİTİKANIN UYGULANMASI

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması sürecinde yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri öncelikli olarak uygulama alanı bulacaktır. Mevzuat hükümleri ile politika hükümleri arasında çelişki bulunması halinde OSPERAŞ, güncel mevzuat hükümlerinin geçerlilik bulacağını kabul etmektedir.

Politika, OSPERAŞ uygulamalarının ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kurallara göre düzenlenmesinden oluşturulmuştur.

(1) Veri sorumlusu;

 1. a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 2. b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 3. c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

Verilerin korunması ile ilgili olarak OSPERAŞ ‘ın yükümlülüklerinin ana kaynakları:

KVKK – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Avrupa birliği dahilindeki kişisel verilerin kullanımı ile ilgili durumlarda Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)

Bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HUSUSLAR

OSPERAŞ, kişisel verilerin neler olduğunun, bu verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek risklerin neler olduğunu tespit eden bir risk analizi yapmakta ve KVKK 12. maddesi uyarınca işlenmekte olan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Alınan başlıca tedbirler aşağıda sıralanmaktadır.

 • Firmamızın yürütmüş olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilmiş ve bu analiz neticesinde süreç bazlı bir kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır. Bu envanterdeki riskli alanlar tespit edilerek gerekli hukuki ve teknik tedbirler sürekli olarak alınmaktadır
 • Firmamız tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri bilgi güvenliği sistemleri, teknik sistemlerle ve hukuki yöntemlerle denetlenmektedir.
 • Teknik hususlar konusunda uzman personel istihdam edilmektedir.
 • Firmamız, çalışanların işe alınma süreçlerinde imzalanacak İş Sözleşmelerinde gizliliğe ve veri güvenliğine ilişkin olarak hükümler belirlemiştir ve çalışanlardan bu hükümlere uymasını istemektedir. Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve bu hukuka uygun olarak gerekli önlemlerin alınması konusunda düzenli olarak bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir. Çalışanların rol ve sorumlulukları bu kapsamda gözden geçirilmiş ve görev tanımları revize edilmiştir. Bunun yanında çalışanların KVKK’ya aykırı hareket etmesi firmamızın disiplin prosedürlerinde ayrı bir madde olarak düzenlenmiştir.
 • Altyükleniciler kişisel verilerin korunması hukuku ve bu hukuka uygun olarak gerekli önlemlerin alınması konusunda bilgilendirilmektedir.
 • OSPERAŞ’ ın ve alt yüklenicilerinin yürütmekte olduğu kişisel veri işlemesi; bu işlemenin KVKK’nın aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için uyulması gereken konular yerine getirilmektedir.
 • OSPERAŞ’ ın akdetmiş olduğu sözleşmeler KVKK açısından incelenmiş ve gerekli görülen değişiklikler yapılmıştır.
 • Teknolojik gelişmelere uygun şekilde teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak kontrol edilmekte, güncellenmekte ve yenilenmektedir.
 • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
 • Alınan teknik önlemler düzenli olarak yetkilisine raporlanmakta, risk oluşturan hususlar yeniden gözden geçirilerek gerekli teknolojik çözümlerin üretilmesi için çalışılmaktadır.
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Saklanma alanlarına yönelik güvenlik sistemleri kullanılmakta, alınan teknik önlemler periyodik olarak iç kontroller gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözümler üretilmektedir. Fiziksel ortamda saklanan dosyalar/çıktılar çalışılan tedarikçi firmalar aracılığı ile saklanmakta ve sonrasında belirlenen prosedürlere uygun olarak imha edilmektedir.
 • OSPERAŞ’ ın çalışmalarına paralel olarak, OSPERAŞ’ ın sistemleri AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) uygun hale getirilmektedir.
 • Herhangi bir kişisel veri güvenliği ihlaline karşı tedbirli olmak adına kriz ve itibar yönetimi görüşülmüş, bu kapsamda KVK Kurulu ve ilgili kişiyi bilgilendirme süreçleri tasarlanmıştır.
 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

OSPERAŞ, özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli faaliyetlerde bulunmakta olup bu verilerin hukuka uygun işlenmesini temin etmek amacıyla yasal gerekliliklere ve Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlere uyum sağlamak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

6.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Uyulacak İlkeler

OSPERAŞ tarafından işlenen tüm kişisel veriler, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmektedir. OSPERAŞ, KVKK 4. maddesi uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde kişisel verileri işlemektedir:

 • Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme: OSPERAŞ; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda OSPERAŞ, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.
 • Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama: OSPERAŞ; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır.
 • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme: OSPERAŞ, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. OSPERAŞ, kişisel verileri sunmakta olduğu ürün ve hizmetler ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. OSPERAŞ tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.
 • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma: OSPERAŞ, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.
 • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme: OSPERAŞ, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, OSPERAŞ öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler OSPERAŞ tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

6.1.1 Kişisel veriler;

 • Toplama: Firmamız kurumsal işleri ile ilgili olarak, önceden tanımlanmış ve yasalar ile uyumlu amaçlar doğrultusunda kişisel verileri elde edebilir.
 • İşleme: Sadece yürürlükteki gizlilik kanunu kapsamında verileri kullanma dayanağına sahipse ve verilerin elde edildiği amacın yasalar ile uyumlu ve adil olması durumunda kişisel veriler kullanabilir.
 • Veri Küçültme: Kişisel verilerin kullanım amacına uygun, bu amaç ile ilgili ve sınırlı durumlarda kişisel verileri elde edebilir ve kullanabilir.
 • Elde Tutma: Kişisel verileri sadece: OSPERAŞ ’ın verileri kullanma amacı doğrultusunda gerekli olduğu sürece, Mesleki standart veya politikalarca şart koşulduğu taktirde ve Kanunlarca şart koşulan veya izin verilen durumlarda saklayabilir. OSPERAŞ, kullandığı tüm diğer kişisel verileri siler, imha eder veya daimi olarak anonim hale getirir.
 • Transfer: Kişisel verileri, aksi kararlaştırılmadığı sürece sadece yürürlükteki kanunlar doğrultusunda transfer edebilir.

OSPERAŞ’ ın her konuda yasal dayanağa sahip olması ve transferin:

 • Avrupa Birliği bölgesindeki bir üçüncü taraf veri sorumlusu veya kişisel verilerin kullanımını sadece üzerinde anlaşmaya varılan amaç ile sınırlamak ve kişisel verileri yetkisiz kullanıma karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uygulamak için bağlayıcı bir sözleşme gerçekleştiren güvenli ülkelere yapılması
 • Üçüncü taraf veri sorumlusunun 2004/915/EC sayılı AB Komisyonu Kararı veya GDPR, Madde 46(2) kapsamındaki AB Komisyonu tarafından uygulanan standart veri koruma maddelerini veya aşağıda madde (6.1.2)’de belirtilen şartlardan herhangi birini karşılaması durumunda Avrupa Birliği veya güvenli ülkeler listesinde bulunmayan bir üçüncü taraf veri sorumlusuna yapılması
 • Transferin kanunlarda yer alan bir zorunluluk uyarınca yapılması gereklidir ve OSPERAŞ sadece, kişisel verilerin, ilgili kanun ile uyumlu olmak için ifşa edilmesi gereken kısmını transfer eder.

6.1.2   Yukarıda anlatılan Avrupa Birliği kişisel verilerinin, AB standart sözleşme maddelerinde yer alan önlemlere sahip olmayan bir veri sorumlusuna veya veri işleyene aktarılabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir:

 • Gerekli koruma ve önlemlerin bulunmaması durumunda ortaya çıkacak olası riskler hakkında bilgilendirildikten sonra veri sahibinin açıkça ilgili transfere onay vermesi veya
 • Transferin aşağıdaki durumlardan biri için gerekli olması:
 • Veri sahibi ve firmamız arasında sözleşme gerçekleştirmek veya veri sahibinin talebi üzerine sözleşme öncesi önlemleri uygulamak
 • OSPERAŞ veya başka bir taraf ile, veri sahibinin çıkarı doğrultusunda sözleşme gerçekleştirmek
 • Veri sahibinin fiziki imkansızlık veya yasal sebeplerle onay veremeyeceği durumlarda veri sahibi ve diğer tarafların hayati çıkarlarını korumak.

6.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

OSPERAŞ, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda firmamız ve varsa temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişilerin KVKK madde 11 kapsamında sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

OSPERAŞ KVKK 5. ve 6. maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki aşağıdaki koşullarla sınırlı olarak ve aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel verileri işlemektedir.

6.2.1.     Kişisel Verilerin İşlenme Koşulları

 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler hariç olmak üzere kişisel verilerin işlenmesine ilişkin OSPERAŞ’ ın ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerin OSPERAŞ tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması; Sözleşme öncesinde sözleşmeye başlama aşamasında kişisel bilgiler teklif hazırlamak, satın alma formu hazırlamak ya da ilgili kişinin sözleşme sonucuyla bağlantılı taleplerini karşılamak amacıyla işlenebilir. Sözleşme hazırlanma sürecinde ilgili kişilerle sağladıkları bilgiler ışığında iletişime geçilebilir.
 • Kişisel verilerin işlenmesinin kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; kişisel bilgileri hukukun talep etmesi, gerektirmesi ya da bu işlemlere izin vermesi durumunda da işlenmesi serbesttir. Veri işlemleri tür ve kapsam olarak, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.
 • Kişisel verilerin alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde kurumumuz tarafından işlenmesi,
 • Kişisel verilerin OSPERAŞ tarafından işlenmesinin kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Verisi işlenen kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla OSPERAŞ ’ın meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması; kişisel veriler, OSPERAŞ ’ın meşru bir menfaati olduğu durumlarda da işlenebilir. Meşru menfaatler, maddi çıkar yanında hukuka, ahlaka ve adaba uygun menfaatlerdir.
 • OSPERAŞ, tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde.

Yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için OSPERAŞ bizzat veya ilgili müşterileri aracılığıyla kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.

 6.2.2.    Amaçlar;

 • OSPERAŞ ve OSPERAŞ ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini;
 • OSPERAŞ şirket politikalarının uygulanması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;
 • OSPERAŞ ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • OSPERAŞ iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
 • OSPERAŞ Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası; şirketimizden bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması;
 • OSPERAŞ tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi;
 • OSPERAŞ hizmetleri ile ilgili şikayetlerinize cevap verebilmek adına kişisel verilerinizin güvenli bir veri tabanında muhafazasının sağlanması,
 • OSPERAŞ insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi, iş başvurusu yapmanız halinde değerlendirme yapılması, çalışanımız olmanız halinde iş sözleşmesinin ifası, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında kanuni ve hukuksal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
 • OSPERAŞ finans ve/veya muhasebe ve hukuk işlerinin takibi;
 • OSPERAŞ bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası;
 • OSPERAŞ bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi;
 • OSPERAŞ losyonlarının fiziksel güvenliğinin sağlanması ve denetimi;
 • OSPERAŞ web sitesi üzerinden sitemizi kullananlar “çerez politikası” gereği IP adresi ve benzeri bilgileri toplayabilmek,
 • OSPERAŞ Şirket içerisinde güvenliği sağlanması, işletmemizi ziyaret ettiğinizde güvenlik ve kimliğinizin tespiti amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

7.1. Yurtiçinde Kişisel Verilerin Aktarımı

OSPERAŞ, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmek sorumluluğu altındadır.

OSPERAŞ tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, KVKK ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

Ayrıca, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarım mümkündür. OSPERAŞ, kişisel verileri Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak şayet veri sahibi kişi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede ve Kanun veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere ve OSPERAŞ çatısı altında bulunan OSPERAŞ ağına üye diğer şirketlere aktarabilir.

7.2. Yurtdışına Kişisel Verilerin Aktarımı

OSPERAŞ , kişisel verileri Türkiye’de üçüncü kişilere aktarabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, dış kaynak kullanımı dâhil yukarıda da yer verildiği gibi Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak şayet veri sahibi kişi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede ve Kanun veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece yurt dışına da aktarabilir. KVKK’da belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin açık rızanın aranmadığı istisnai durumlarda, rızasız işlenme ve aktarma şartlarına ek olarak, verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması şartı aranmaktadır. Yeterli korumanın sağlanıp sağlanmadığını Kişisel Verileri Koruma Kurulu belirleyecek olup; yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise, hem Türkiye’deki hem de ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun izninin bulunması gerekmektedir.

7.3. Aktarım Yapılan Kurum Kuruluşlar

Kamu tüzel kişileri ile ilgili mevzuatları kapsamında talep ettikleri bilgiler KVKK 8. maddesi uyarınca paylaşılır.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği diğer kişi veya kuruluşlar ise şunlardır; her türlü kişisel verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında OSPERAŞ ile birlikte sorumlu olmak üzere bağlı ortaklıklar ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı OSPERAŞ olarak faaliyetleri yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet alınan, işbirliği içinde olunan, program ortağı olan yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

 1. BİNA GİRİŞLERİ İLE BİNA İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ

OSPERAŞ tarafından bina koridorlarında ve ofis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, KVKK’ya ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir. OSPERAŞ tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, OSPERAŞ işyerlerinin yer aldığı binalarda koridorların ve ofis içlerinin güvenlik kamerasıyla izleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

OSPERAŞ tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu politikada sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda izlemeye tabi tutulmamaktadır.

OSPERAŞ tarafından KVKK 12. maddesine uygun olarak, gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara sınırlı sayıda OSPERAŞ çalışanına ve altyüklenici güvenlik görevlilerine erişim sağlanmaktadır. Kayıtlara erişimi olan kişiler gizlilik sözleşmesi çerçevesinde verilerin gizliliğini koruma yükümlülüğü altındadır. Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Hedefleme ve profilleme vasıtasıyla gerçekleştirilen pazarlama ve reklamcılık faaliyetleri ise yalnızca açık rızanız olması halinde gerçekleştirilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN KİŞİNİN HAKLARI

Tüm kişisel verileri OSPERAŞ tarafından işlenen gerçek kişiler OSPERAŞ ’ye kvkk@osperas.com.tr adresine başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Örneğin, bir çalışanın performansının, onun tarafından yapılan işlerin, otomatik bir sisteme işlenip analiz edilerek analiz sonucuna göre değerlendirilmesine çalışanın itiraz edebilmesi bu kapsamda değerlendirilecektir.
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Türk Ceza Kanunu’nun 138. Maddesi ve KVKK’nın 7. maddesi düzenlemesi doğrultusunda kişisel veriler ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde OSPERAŞ ’ın kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin bu yönde bir talebi olması halinde silinir, imha edilir veya anonim hâle getirilir.

OSPERAŞ’ın ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri muhafaza etme hak ve/veya yükümlülüğü olan durumlarda veri sahibinin talebini yerine getirmeme hakkı saklıdır.

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlendiğinde, veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. OSPERAŞ, kendisi adına kişisel verileri işlemesi için bir kişi veya kuruluş ile anlaştığında, kişisel veriler bu kişi veya kuruluşlar tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir.

OSPERAŞ, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir. OSPERAŞ tarafından en çok kullanılan anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 • Maskeleme

            Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisinin veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

 • Toplulaştırma

            Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

 • Veri Türetme

            Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.

 • Veri Karma

            Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMASI

Kişisel veri sahipleri yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle hazırlanan ve www.osperas.com.tr adresinde bulunan Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak OSPERAŞ ’a ücretsiz olarak iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri, yukarıda bahsedilen linkte bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasını noter aracılığı ile OSMANGAZİ BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ Soğanlı Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. Soğanlı Kültür Merkezi No:388/2 Osmangazi/Bursa adresine veya elektronik olarak kvkk@osperas.com.tr adresine iletebilir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Kişisel veri sahibinin, talebini OSPERAŞ ’a iletmesi durumunda OSPERAŞ talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi sonuçlandıracaktır. Kişisel veri sahibinin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

OSPERAŞ, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. OSPERAŞ, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

OSPERAŞ aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

(1) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

(2) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

(3) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

(4) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,

(5) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

(6) Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

(7) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

(8) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

(9) Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,

(10) Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,

(11) Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI İLERİ SÜREMEYECEĞİ HALLER

Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK’nın 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 9’da sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 1. DİĞER HUSUSLAR

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

OSPERAŞ tarafından hazırlanan işbu Politika OSMANGAZİ BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ ‘nin Yönetim Kurulları tarafından alınan kararlarca yürürlüğe girmiştir.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ (OSPERAŞ)

Adres               : Soğanlı Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. Soğanlı Kültür Merkezi No:388/2 Osmangazi/Bursa

Tel                   : +90 224 235 34 33

Faks                 : +90 224 235 34 34

Kep Adresi        : Osmangazi.personel@hs01.kep.tr

E-Posta             : kvk@osperas.com.tr

Mersis No         : 0648100446900001

İletişim Linki     : http://osperas.com.tr//kvkk/60